Schedule

SCHEDULE

 • Tuesday
  5:00 pm - 5:45 pm
  Kid Jiu Jitsu
  6:00 pm - 7:00 pm
  Adult Brazilian Jiu Jitsu
  7:00 pm - 7:30 pm
  Open Mat
 • Thursday
  5:00 pm - 5:45 pm
  Kid Jiu Jitsu
  6:00 pm - 7:00 pm
  Adult Brazilian Jiu Jitsu
  7:00 pm - 7:30 pm
  Open Mat
 • Saturday
  9:00 am - 10:30 am
  Open Mat
  • Tuesday
  • Kid Jiu Jitsu
   5:00 pm - 5:45 pm
  • Adult Brazilian Jiu Jitsu
   6:00 pm - 7:00 pm
  • Open Mat
   7:00 pm - 7:30 pm
  • Thursday
  • Kid Jiu Jitsu
   5:00 pm - 5:45 pm
  • Adult Brazilian Jiu Jitsu
   6:00 pm - 7:00 pm
  • Open Mat
   7:00 pm - 7:30 pm
  • Saturday
  • Open Mat
   9:00 am - 10:30 am

SCHEDULE YOUR FREE CLASS TODAY!